รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่องการรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผุ้สอน กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะดังนี้

                          ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!