>>ประกาศการจัดซื้อหมึกปากกากรีนบอร์ด<<
>>ประกาศการจัดซื้อหมึกพิมพ์<<
>>ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาบริดจ์<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 15 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องกายนาฎศิลป์ไทย<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์เกียรติบัตร<<
>>จ้างติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมห้องพักครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ<<
>>จ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ all in one<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อกระดาษพิมพ์สำเนาดิจิทัล A4<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีจำนวน 8 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาจำนวน 14 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม<<
>>ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องปั่นเอนกประสงค์<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้านักเรียนจำนวน 21 คน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้านักเรียนจำนวน 30 คน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจอรับภาพแบบแขวน ประจำห้อง 631 และ 633<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำนักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์ จำนวน 4 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างลานตัวหนอน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตตเตอรี่สำรองไฟฟ้า 12 V 7.5 A<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจานเคลือบแห้งสำหรับเครื่อง<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกบไสไม้ยี่ห้อ มากิต้า ขนาด 5 นิ้ว<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และกระเบื้องปรับปรุงห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบบพิมพ์สำหรับงานทะเบียน จำนวน 7 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer PC Lenovo V530 - 15ICB)<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเบญจพล (136)<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานช่าง<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้เข้าร่วมแช่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับภาค<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าและทำผมนักเรียนจำนวน 20 คน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 5 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์สำเนา ขนาด A4<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเรียงกระดาษและชุดเย็บเอกสารยี่ห้อ RISO รุ่น TC 7100<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ฝาสี ขนาด 60 ลิตร  จำนวน 4 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศนำคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศศึกษาดูงาน 1 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา 3 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo และเครื่องสำรองกระแสไฟ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประกันภาชนะ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมวัยรุ่ยวัยใสห่างไกลยาเสพติด<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำนักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์ จำนวน 4 คัน<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการ MathBenCamp 2018<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข หมึกพิมพ์และลวดเย็บกระดาษ จำนวน 3 รายการ<<
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษคำตอบแบบกากบาท<<
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.