การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9 สิงหาคม 2560)

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

     
          กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวัน พุธ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการแข่งขันดังนี้

  
          การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ "นายธนพร สมบูรณ์แก้ว" และ "นายภัคพล วัชรสเถียรพันธุ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงิน รางวัล 1000 บาท

  
           การแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ "นายวสุรัตน์ ไชยภูมิสกุล และ "นายธนธัช  ทัศนาการไพศาล"  ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงิน รางวัล 1000 บาท 

 
          และการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ "นายธนกฤต วงษ์พฤกษา" และ "นายจิรพัฒน์ เหล่าธารทรัพย์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.