วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (VISION)
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)
1.พัฒนาความเป็นเลิสทางวิชาการ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ
2.พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพื่อการสื่อสาร
3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีการนำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการนิเทศ ติดตามและรายงานผล

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความพร้อมด้านภาษา มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิต

เอกลักษณ์
เป็นเลิศทางวิชาการเรียนดี 

อัตลักษณ์
เรียนดี  มีคุณธรรม
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.