เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2561
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2561 การจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอื่น ๆ ทุกระดับชั้น
ประกาศแผนจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ    
ตามประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding ๑/๒๕๖๑
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.