ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 Username คือ เลขประจำตัวนักเรียน

Password คือ วันเดือนปีเกิดในรูปแบบ dd/mm/yyyy
(วันที่ 2 ตำแหน่ง เดือน 2 ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 4 ตำแหน่ง เช่น 1 มกราคม 2539 ให้พิมพ์ 01/01/2539)

เข้าดูผลการเรียนได้ที่นี่

http://122.154.66.133/Semester2551/

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.