วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

 

          เนื่องจาก วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย "

กิจกรรม วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 


  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนถวายเครื่องทองน้อย และกล่าวนำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4  ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงโดย วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  • นางวรรณี  อินทร์รจนา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

  • ท่านประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับชมการแสดงวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 และการขับร้องเพลง Let it go โดย นางสาวพิณพิมาน   พินพิสิทธิ์  นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2559

 


  • นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ ท่านประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกอบไปด้วยนิทรรศการ "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย " ดังนี้

นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 และ ห้อง 10


นิทรรศการฝนเทียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9


นิทรรศการโครงการแก้มลิง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10


นิทรรศการโครงการของในหลวงด้วยหลักการทางฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1


นิทรรศการเชื้อเพลิงเพลิงฟอสซิล(ปิโตรเลียม) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9  • การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชื่อการแสดง Magic of Water โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักแสดง ได้แก่ นายชวัลวิทย์ เปรมศักดิ์ นายกรรณฤทธิ์  ศรีอ่วม และ นางสาวธัญญณัฐ  สุธาพจน์ ผู้ช่วยนักแสดง ได้แก่ นางสาวพรลภัส พงษ์พา และ นางสาวอคิราภ์  ภูริรักษ์พิติกร

  • กิจกรรมจัดประกวดชุดรีไซเคิล นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการออกแบบและตัดชุดรีไซเคิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน 12 คน พิธีกรดำเนินรายการ คุณครูศุภกร ไชยยุทธ์ และ คุณครูจริยาภรณ์ ป้อมสุข คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน คุณครูจงลักษณ์ จันทร์แพง และ คุณครูพเยาว์ บุญช่วย

ผู้เข้าประกวด MISS RECYCLE 2017 จำนวน 12 หมายเลข

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล  แบ่งเป็นรางวัล 2 รางวัล ได้แก่  รางวัล Miss Recycle BJ. 2017 นางสาวธัญชนิตา วิชชุนากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 และ รางวัล Miss Popular Recycle 2017 นายกนก อยู่ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 โดยนางวรรณี  อินทร์รจนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้มอบสายสะพายและเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องประชุมปิยราชา

  • กิจกรรมภายในงานอื่นๆ อาทิ กิจกรรม Lab กริ๊ง, กิจกรรมประหยัดพลังงาน, กิจกรรมสาธิตการทำไวน์, กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, เทคนิคการเขี่ยเชื้อ, กิจกรรมชุดการทดลองฟิสิกส์, กิจกรรมภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมจำหน่ายอาหาร เป็นต้น


กิจกรรม Lab กริ๊ง


 กิจกรรมสาธิตการทำไวน์
                      

  กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


กิจกรรมประหยัดพลังงาน


กิจกรรมชุดการทดลองฟิสิกส์
กิจกรรมจำหน่ายอาหารกิจกรรมเกมส์

โดย คุณครูพิชามญช์  เหมือนจินดา  คุณครูจริยาภรณ์  ป้อมสุข และ คุณครูศุภกร  ไชยยุทธ์
ฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
         
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.895895613891469&type=1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่นี้ได้จาก ครูประเดิม วารีนิล, ครูกิตติคุณ ทองคำดี...งานโสตทัศนูปกรณ์ นายแดนไท วารีนิล, นายจารุจรัลไชย ฤทธิจันทร์, นายชวัลวิทย์ เปรมศักดิ์, นายศิวายุ ทองนวล, นางสาวญาตาวี ฤทธิเพชรอัมพร, นางสาวศรวณันท์ เจียมจันทรเศขร, นางสาวรินรดา เอี๊ยวตระกูล...นักเรียนชุมนุมศิลปะการถ่ายภาพ
Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.