ค่ายปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ Orientation Camp (17-18 มิถุนายน 2560)