ศูนย์แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ. รร.เบญจมราชูทิศ (18 มิถุนายน 2560)