พิธีหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560