อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ PLC (15 กรกฎาคม 2560)