คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมโครงการศธ.ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ (18 กรกฎาคม 2560)