โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนความสามารถพิเศษ (22 กรกฎาคม 2560)