ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (2-4 ตุลาคม 2560)