โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 สาขาวิชาชีววิทยา (Biology) ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2560