เบญบาว งานครบรอบ ๑๓๑ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)