พิธีประทานประกาศนียบัตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 เมษายน 2561