โครงการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (10 มิถุนายน 2560)