ค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (6 พฤษภาคม 2561)