ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่แบบอย่างวิถีคุณธรรมและค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ (3-4 มิถุนายน 2560)