การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (10-11 พฤศจิกายน 2561)