62-09-21_พีธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี