62-11-09-10_ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่นี้ได้จาก นักเรียนชุมนุมศิลปะการถ่ายภาพและงานโสตทัศนูปกรณ์