62-11-11_พิธีทอดกฐินพระราชทาน...ภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่นี้ได้จาก นักเรียนชุมนุมศิลปะการถ่ายภาพและงานโสตทัศนูปกรณ์