62-12-01_กิจกรรม Run and Share ก้าวปันยิ้มครั้งที่ 01