กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ม.1 วันที่ 11-12 มกราคม 2563, ม.3 วันที่ 10-12 มกราคม 2563 และ ม.2 วันที่ 16-18 มกราคม 2563)