ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ห้อง 8-12 ชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร จ. นนทบุรี