การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี