กิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (วันที่ ๑๙-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองฯ สมบูรณ์ เสียงวัฒนะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองฯ กัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการและผลงานนักเรียนในกิจกรรม "แหล่งเรียนรู้ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย" ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี