โครงการยิ้มไหว้ทักทายกัน

   โครงการยิ้มไหว้ทักทายกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่คนทั่วโลกยอมรับและประจักษ์ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม