การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
๑) นางสาวกฤตชญา สร้อยผาบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
๒) นางสาวมาริสา เอื้อประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
๓) นางสาวบุษย์สุรางค์ วงศาโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕

และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
นายธนกร บุรภัทรวรากุล, นางสาววรินธร อุ้มนุช และนางสาวณัฏฐิกา แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔