โครงการนิทรรศการอาเซียน (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "นิทรรศการอาเซียน" โดยมีการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอาเซียนศึกษา ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ อาทิ โครงงานอาเซียน การประกวดเพลงอาเซียน ชิ้นงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยมีคุณครูอัมพิกา ตรงคมาลี คุณครูชนิตา มัจฉริยกุล และคุณครูจันทร์นภา แสงระยับ เป็นครูผู้สอนและดำเนินการจัดกิจกรรม