วันที่   8   พฤษภาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจพล 9.30-11.30   - ประชุมข้าราชการบำนาญ  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง