.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์-พันธกิจ 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

        เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีความเป็นพลโลกในวิถีความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

 1. เสริมสร้างให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในระดับภูมิภาคระดับประเทศและนานาชาติ
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นพลโลก
 3. เร่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เน้นกระบวนการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 5. พัฒนาภูมิทัศน์ สื่อนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

        นักเรียนมีภาวะผู้นำ เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจิตสาธารณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถค้นหาความรู้ผ่านสื่อ ICT ได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมด้านภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. มีวินัย  สามัคคีและความรับผิดชอบ
 2. มีความเมตตา  กรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ
 3. มีความขยันหมั่นเพียร  กระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
 4. มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติด

แผนกลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนของนักเรียน โดยการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องและตอบสนองการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านวิชาการและอาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม และดำเนินชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เร่งพัฒนาการบริหาร จัดการในด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

นโยบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีค่านิยมอันพึ่งประสงค์และมีจิตสาธารณะ
 2. ส่งเสริมการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ มีความรู้อันเป็นมาตรฐานสากล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม หรือแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ และระดับสากล
 4. ส่งเสริมการเรียนการ สอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
 5. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันความเจริญ ทางเทคโนโลยี
 6. ส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภูมิใจในความเป็นไทย และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
 7. ส่งเสริมให้มีสุขภาพ อนามัยที่แข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุขสารเสพติด และสามารถดำรงชีวิตในสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการของชุมชน
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,031