.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ยินดีต้อนรับ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้นนะครับ กรุณาใช้  เว็บบราวเซอร์ Firefox ในการเข้าชม

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ���������������������������    รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
 


นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

E-mail : benjama_boss@hotmail.com
   

ประวัติ

การศึกษา: ค.บ.การมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีทางการ

       ศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่

       บ้านจอมบึง

สถานภาพครอบครัว: สมรสกับนางปราณี ฉันทานุรักษ์

บุตร-ธิดา: นายณัฐนันท์ ฉันทานุรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรซอฟต์แวร์ บริษัท 

       T.N.FI.Solution Ltd.

     - นางสาวธัญนุช  ฉันทานุรักษ์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรม

       ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับราชการ: เริ่ม 19 พฤษภาคม 2524 อาจารย์ 1

       โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

     - ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม

     - หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา

       จังหวัดราชบุรี

     - ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

     - ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

     - ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

     - ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

       (15 พฤศจิกายน 2555)

ผลงาน: คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 

      (2539-2545)กรมสามัญศึกษา

     - คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ สำนักงานคณะกรรมการ

       การศึกษาขั้นพื้นฐาน

     - ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

       ผลงาน

     - คณะทำงานจัดทำคู่มือการกระจายอำนาจการบริหาร

       จัดการงบประมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     - คณะทำงานพัฒนาระบบจัดสรรและการบริหารจัดการ

       งบประมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยร่วมกับ

       ที่ปรึกษาต่างประเทศ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2548

     - คณะทำงานจัดทำแผนหลัก(Master Plan)

       โรงเรียนในฝัน

     - คณะทำงานผลิตเอกสารแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โครงการ

       1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

     - คณะทำงานบรรณาธิการเอกสาร ปฏิรูป ICT โรงเรียน

       1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และ เอกสาร การสร้าง

       บทเรียน E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle

       เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบ

       เทคโนโลยีสารสนเทศ

     - คณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

       มาตรฐานสากล

     - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานกรรมาธิการการศึกษา

       สภาผู้แทนราษฎร ปี 2552

ผลงานดีเด่น: ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ปี 2538 ของกรมสามัญศึกษา

     - ผู้บริหารดีเด่น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี

       ประจำปี 2545 ด้านการบริหารปฏิรูประบบงบประมาณ

       และการวางแผน

     - ผู้บริหารดีเด่นกลุ่มโรงเรียนมัธยมตอนปลายจังหวัดราชบุรี 

       ประจำปี 2548ด้านบริหารจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู้

     - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานระดับทอง

       ประจำปี 2548,2549

     - โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

       เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2548

       เขตตรวจราชการที่ 6 และที่ 7

     - โรงเรียนต้นแบบ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

       รุ่น 1 (31 โรงเรียนแรก)

     - โล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่ชาวครุศาสตร์ จุฬาฯ

       ขอปรบมือให้ ประจำปี 2553

ศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อม

       สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

       ฝรั่งเศส และอังกฤษ 10 วัน

     - ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม

       ที่ญี่ปุ่น 14 วัน

     - ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา

       ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ 5 วัน

     - ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา

       นครเซี่ยงไฮกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     - ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT

       เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,869