ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประจำปี 2563

อ่านระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

[wonderplugin_pdf src=”https://ben.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/regulations.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]