ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง จำนวน 94 เครื่อง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดต้ง จำนวน 94 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,162,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่