ประกาศโรงเรียนเบญจมราชทิศ ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชทิศ ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 185 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
-ดาวน์โหลดเอกสาร-