บันทึกขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 146 รายการ

บันทึกขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 146 รายการ

บันทึกประกาศเผยแพร่แผนฯ หนังสือเรียน ปี 66