เรื่อง บันทึกอนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

เรื่อง บันทึกอนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  »DOWNLOAD «