เรื่องประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจำนวน 82 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

  1. ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์  >>DOWNLOAD<<
   1.1 แบบบก.06 ตารางแสดงวงเงินฯ >>DOWNLOAD<<
   1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR คอมพิวเตอร์    >>DOWNLOAD<<
   ———————————————————————————————–
  2. เอกสารประกวดราคาคอมพิวเตอร์  >>DOWNLOAD<<