บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตามประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ

– ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ –