เอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนพร้อมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง “โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 และ 226) จำนวน 82 เครื่อง”