• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

 

    • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก