ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)