แนะแนว

นางสุกัญญา เสมอมาศ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวสมฤทัย มันผึ้ง
นางสาวทศพร ทองมา
นางสาวขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว