ผู้บริหารโรงเรียน

นายนิวัตร วงศ์วิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายธนกฤต พราหมน์นก
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสาโรจน์ แก้วกอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ