กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ กันทะพะเยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอัญชลี ครุฑงาม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวรรณงาม อนันตชินะ
นายวิรุธ ยังมีสุข
นางสาวจีระนันท์ ผันผาย
นายศุภกฤต เอกจิต