กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมานพ ตนุเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวรัชนีกร ทิพย์สุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวรัญญา สุมาลัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเบญจรัตน์ ศิริยิ่ง
นางสาวจันทิมา ก่ำภัคสร
นางสาวพินธุ์สุดา จันทร
นายวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม
นางพิชญาภา งามยิ่งยวด
นางสาวดุสิตา หงษ์ร่อน
นางธัญวรัตน์ แก้วรักษา
นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย
นางสุวิชา สุวิชัย
นางมาลี อำพร
นายทักษิณ เรทนู
นางสาวสุนิสา พงษ์ประยูร
นางกัญญารัตน์ อ่อนประชา
นางชัชชนัญ ปรีชาวัชกุล
ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ ฮวดโสภา
นางกรองทอง ประสมสิน
ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน
นายรัฐชัย แซ่เฮ้ง
นางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิล
นางสาวมินตรา เภาพูล
นายชลิต สมศรี
นายไตรรัตน์ จันทร์มาศ
นางสาวชนากานต์ วงศ์วิลัย