กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอังคณา บุญเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวธันยชนก จิตร์วิวัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุลวดี จันทร์สว่าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
นางกมลภัทร ตนุเลิศ
นางเอื้อมเดือน พวงมาลัย
นางรัชฎาวรรณ คูฮุด
นางสาวเสาวนี ลิขิตพงษ์วิทย์
นางวาสนา เกิดผล
นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย
นางสาวไพลิน พิงพิทยากุล
นายวิรัตน์ ศรีอาจ
นางศรีรัตน์ แสนธรรมมา
นางนพรัตน์ น่าบัณฑิต
นางสาววิกานดา จำปาทอง
นางสาวฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์
นางสาวเกศิณี รากผักแว่น
นางสาวนภาลัย เวชวงค์
นางสาวพรรณี วันกระจ่าง
นางสาววรานิตย์ อรุณมณี
นายจิรเดช กันเกตุ
นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
นางสาวสนัญญา ยอดขำใบ
นางสาวกานต์ชนิตา คลังนาค
Mr. Harley Wilson
Ms. Shannon Villanueva
Mr. Matthew Parry
Mr. Daniel Wells
Mr. John Adam Smeddle
Ms. Josie Millichamp
Mr. John Mbewe